Αλλαγές στον Τρόπο Εισαγωγής σε 3 Τμήματα Μουσικών Σπουδών (24-1-20)


Στο νέο νομοσχέδιο για την εκπαίδευση, με το Άρθρο 47 γίνονται αλλαγές στον τρόπο Εισαγωγής στα Τµήµατα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, µέσω εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου

Στο Άρθρο 47 προβλέπονται τα εξής:
« Στο άρθρο 19 του ν. 4559/2018 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις της παραγράφου 1 έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου λυκείου ή ισότιµου τίτλου σχολείου µέσης εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.».

β) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου2Α, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου45 του ν. 4589/2019, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Για την εξαγωγή της συνολικής βαθµολογίας των υποψηφίων συνυπολογίζονται ο βαθµός απολυτηρίου λυκείου κάθε υποψηφίου, ο βαθµός που έλαβε στις πανελλήνιες εξετάσεις στο µάθηµα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» για τους υποψηφίους Γενικού Λυκείου, «Νέα Ελληνικά» για τους υποψηφίους Επαγγελµατικού Λυκείου και ο βαθµός στα µαθήµατα «Μουσική Εκτέλεση και Ερµηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» µε τους εξής συντελεστές:
αα) ο βαθµός στο µάθηµα «Μουσική Εκτέλεση και Ερµηνεία» αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθµολογίας,
ββ) ο βαθµός στο µάθηµα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθµολογίας,
γγ) ο βαθµός στο µάθηµα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» ή «Νέα Ελληνικά» αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθµολογίας,
δδ) ο βαθµός του Απολυτηρίου Λυκείου αντιστοιχεί στο δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής βαθµολογίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή του υποψηφίου στα ανωτέρω Τµήµατα είναι ο µέσος όρος του βαθµού στα δύο (2) µουσικά µαθήµατα να ισούται τουλάχιστον µε το ήµισυ του άριστα, δηλαδή µε πενήντα τοις εκατό (50%), υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει λάβει σε κάθε µάθηµα βαθµό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%).»

γ) Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 3 αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής και εγγραφής φοιτητών στα ανωτέρω Τµήµατα, οι διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων της παραγράφου 1 και κάθε άλλο σχετικό θέµα,
β) η συγκρότηση, η σύνθεση, το πλαίσιο λειτουργίας και οι αρµοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των εξετάσεων της παραγράφου 1,».
δ) Ύστερα από την παράγραφο 5, όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του ν. 4589/2019, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄156) και της περίπτωσης iv της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄127).»»
ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ