Στατιστικά Στοιχεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (22-11-19)Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε στοιχεία που αφορούν στις στατιστικές Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (κυρίως αναφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια-ΕΠΑΛ, για το σχολικό έτος 2017/2018 και συγκριτικά στοιχεία των περιόδων 2017/18 και 2016/17. Συνοπτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά παρατηρείται ότι:

▪ Οι σχολικές μονάδες κατά το σχολικό έτος 2017/2018 ήταν 456, έναντι 454 κατά το σχολικό
έτος 2016/2017.
▪ Το διδακτικό προσωπικό κατά το σχολικό έτος 2017/2018 σε σχέση με το 2016/2017,
παρουσίασε μείωση από 12.568 σε 12.536.
▪ Οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά το σχολικό έτος 2017/2018 σε σχέση με το 2016/2017,
παρουσίασαν μείωση από 98.568 σε 97.452.
▪ Οι αποφοιτήσαντες μαθητές κατά το σχολικό έτος 2017/2018 σε σχέση με το 2016/2017,
παρουσίασαν μείωση από 28.495 σε 26.610.
▪ Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές για το σχολικό έτος 2017/2018
ήταν 1 εκπαιδευτικός για 7,8 μαθητές, ίδια με αυτή του σχολικού έτους 2016/2017.
▪ Η περιφέρεια Αττικής για το σχολικό έτος 2017/2018 συγκέντρωσε το 27,3% του σχολικού
πληθυσμού της Χώρας των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ όλων των υπουργείων.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και τους πίνακες και τα γραφήματα που περιλαμβάνουν εδώ
ΕΡΕΙΣΜΑ ΔΡΟΣΙΑ