Πρόσβαση Αποφοίτων Ειδικών Κατηγοριών (16-7-20)Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση που αφορά την τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.151/20049/Β6/2007 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α ́ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997» (ΦΕΚ 272/Β/1997) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως ακολούθως:

1. Στο τέλος του εδαφίου (iv) της παρ. Β του άρθρου 3 προστίθεται η φράση «Στην περίπτωση που η ανωτέρω βεβαίωση δεν δύναται να προσκομισθεί από τον υποψήφιο διότι δεν εκδίδεται πλέον από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας, μπορεί εναλλακτικά να προσκομισθούν τα εξής έγγραφα:

α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου στο οποίο θα αναφέρονται και στοιχεία γέννησης των γονέων, ή

β) πιστοποιητικά γέννησης του υποψηφίου και των γονέων του, ή γ) αντίγραφα των διαβατηρίων του υποψηφίου και των γονέων του, ή δ) συνδυασμό των εγγράφων των ανωτέρω περιπτώσεων β και γ».

2. Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. ΣΤ του άρθρου 3, μετά τη φράση «Η βεβαίωση θα πρέπει να είναι επί του εγγράφου ή της μετάφρασης.», προστίθεται η φράση «Η επίσημη μετάφραση όλων των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και από Πτυχιούχους μεταφραστές/στριες του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με θεώρηση της μετάφρασης από μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου.».

3. Στις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 μετά τον όρο «Δ.Ε.», προστίθεται ο όρος «και Π.Ε.».

4. Στο δεύτερο εδάφιο της περ. Β της παρ. 2 του άρθρου 11, μετά τις λέξεις «από εκπαιδευτικούς λειτουργούς δευτεροβάθμιας», προστίθενται οι λέξεις «ή πρωτοβάθμιας».

5. Στο τελευταίο εδάφιο της περ. Β της παρ. 2 του άρθρου 11, μετά τον όρο «ή εκπαιδευτικοί Δ.Ε.», προστίθεται ο όρος «και Π.Ε.».

6. Στην περ. β της παρ. 1 του άρθρου 12, μετά τις λέξεις «τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δ.Ε.» προστίθεται ο όρος «και Π.Ε.»


Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΟΜΗΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ