ΦΕΚ με 105 παθήσεις για εισαγωγή στα ΑΕΙ (29-11-22)


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6069/B/28-11-2022 η υπ. αριθμ. πρωτ. Φ.153/147462/Α5 Κοινή Απόφαση (ΚΥΑ) της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκης Κεραμέως και του Υπουργού Υγείας κ. Θάνου Πλεύρη με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία Φ.151/17897/ Β6/07-02-2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας “Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση” (ΦΕΚ 358/B/2014).

Για τη νέα ΚΥΑ ελήφθη υπόψη μεταξύ άλλων:

Η υπό στοιχεία 484-2η ορθή επανάληψη/13-05-2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κε.Σ.Υ.

Η υπό στοιχεία Φ.1/Γ/632/146639/Β1/15-11-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα αποφασίσθηκε η τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/ 07-02-2014-02-2014 Κοινής Απόφασης “Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση” (ΦΕΚ 358/B/2014), ως ακολούθως:

Α. Στο άρθρο 3 της ανωτέρω απόφασης, αντικαθίσταται η παρ. 6 ως εξής:
“6. α. Πιστοποιητικά Διαπίστωσης Πάθησης που έχουν ήδη εκδοθεί από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων ή την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων του ΚΕΣΥ από την 31-10-2017 (ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ της υπό στοιχεία Φ.151/180552/Α5/25-10-2017 κοινής υπουργικής απόφασης, Β’ 3822) έως τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, παραμένουν σε ισχύ.
β. Πιστοποιητικά Διαπίστωσης Πάθησης με κωδικούς 1, 26, 39, 50 και 55, δεν θα εκδίδονται εφεξής, εφόσον πλέον αυτοί καταργούνται και ενσωματώνονται σε άλλους κωδικούς σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα πίνακα παθήσεων.”.

Β. Ο πίνακας του παραρτήματος της ανωτέρω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
Δείτε τις 105 παθήσεις στο ΦΕΚ.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΖΗΣΑΚΟΣ