Υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ. (18-4-24)Υπενθυμίζεται από το υπουργείο Παιδείας ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.

Μπορούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ, μόνο οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ καθώς και οι απόφοιτοι των Λυκείων, που κατέθεσαν αίτηση - δήλωση στο Λύκειό τους κατά το σχολικό έτος 2023-2024 για συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες.

Όσοι απόφοιτοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.

Oι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν:
  1. Δύο (2) μικρές φωτογραφίες.

  2. Το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους, όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου και το οποίο θα τους χορηγηθεί πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις.

  3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο.

  4. Τις κάτωθι ιατρικές εξετάσεις από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό:

  • Βεβαίωση οπτικής οξύτητας.

  • Ακτινογραφία θώρακα με σχετική γνωμάτευση.

  • Καρδιογράφημα με σχετική γνωμάτευση.


Απαλλάσσονται των παραπάνω ιατρικών βεβαιώσεων, όσοι υποψήφιοι διαθέτουν αντίγραφο δελτίου υγειονομικής εξέτασης ή βεβαίωση ικανότητας, στα οποία θα αναγράφεται ότι ο υποψήφιος έχει κριθεί κατάλληλος από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές των Στρατιωτικών Σχολών ή των Αστυνομικών Σχολών ή των Σχολών Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή των Σχολών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν σχετική αίτηση μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατά την πρώτη ημέρα προσέλευσής τους στις έδρες των Επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, οι οποίες θα ανακοινωθούν σε επόμενο Δελτίο Τύπου.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ