Ρύθμιση για Διακριθέντες Αθλητές την Περίοδο 2020-21 (19-3-24)


Με το άρθρο 169 του νέου νόμου για τα δημόσια και τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τροποποιήθηκε το άρθρο 410 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), για την Εισαγωγή των διακριθέντων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έτσι ώστε να τροποποιηθούν, προς το ευμενέστερο οι όροι, για τους αθλητές που πέτυχαν υψηλές επιδόσεις την περίοδο του Covid.

Συγκεκριμένα, τροποποιείται ο τίτλος, προστίθεται παράγραφος 3 για τους διακρινόμενους αθλητές κατά τα έτη αγωνιστικών διακρίσεων 2020 και 2021 και το άρθρο 410 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 410
Αναγνώριση αγωνιστικών διακρίσεων για τα έτη 2020, 2021, 2022 - Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
1. Ειδικά για το έτος αγωνιστικών διακρίσεων 2022, το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α` 121) ισχύει για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία, λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός των ετών 2020 ή 2021, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.

Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός των ετών 2020 ή 2021 και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη κατά το έτος 2022.

2. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, για το οποίο αθλητής ή αθλήτρια υποβάλλει αίτηση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η διάκριση σε ατομικό άθλημα, πλην των Ολυμπιακών, Παγκόσμιων και Πανευρωπαϊκών αγώνων, δύναται να έχει κατακτηθεί έως τη 19η.9.2022.

3. Διακρίσεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 που κατακτήθηκαν ειδικά κατά τα έτη αγωνιστικών διακρίσεων 2020 και 2021, πλην αυτών που επιτεύχθηκαν σε ολυμπιακούς, παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς αγώνες, λαμβάνονται υπόψη, κατά παρέκκλιση του τρίτου εδαφίου της περ. γ)της παρ. 10 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, αν έχουν κατακτηθεί εντός των πέντε (5)τελευταίων ετών πριν από το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο υποβάλλεται αίτηση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.».
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ