Άρχισαν σήμερα οι Προαγωγικές & Απολυτήριες Εξετάσεις των Λυκείων (23-5-23)


Οι μαθητές όλων των τύπων λυκείων ξεκίνησαν σήμερα τις ενδοσχολικές εξετάσεις τους: προαγωγικές η Α’ και η Β’ και απολυτήριες η Γ’ τάξη.

Τα δύο θέματα από το κάθε διαγώνισμα προέρχεται από την Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.).

Η επιλογή των θεμάτων γίνεται με τον εξής τρόπο: την ημέρα κάθε προγραμματισμένης εξέτασης ανά συγκεκριμένο μάθημα και Λύκειο, ο/η Διευθυντής/- ντρια και ο/η οικείος/-α ή οι οικείοι/-ες διδάσκοντες/-ουσες, κληρώνουν άπαξ τα προς εξέταση από την Τ.Θ.Δ.Δ. θέματα (έως δύο ώρες προ της ενάρξεως της εξέτασης για όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και τρεις ώρες για τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας/Αρχαίων Ελληνικών, των Αγγλικών και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας/Νέων Ελληνικών, καθώς και για τα μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου).
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΡΕΙΜΑΝΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ