Προϋπόθεση η ΕΒΕ για Εγγραφή στα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια (7-2-24)Θα είναι προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στα υπό ίδρυση Μη Κερδοσκοπικά-Μη Κρατικά Πανεπιστήμια, ο κατώτατος Βαθμός Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής των αντίστοιχων σχολών των δημοσίων ελληνικών Πανεπιστημίων, σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου που παρουσίασε σε σημερινή συνέντευξη τύπου ο υπουργός Παιδείας.

Τα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια που θα εγκαταστήσουν παράρτημα στην Ελλάδα, θα μπορούν να ορίσουν βαθμό ανώτερο από τη Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Στις περιζήτητες όμως σχολές, δεν θα ορισθεί βαθμός μεγαλύτερος από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.

Τα Μη Κερδοσκοπικά- Μη Κρατικά Πανεπιστήμια θα φέρουν τον τίτλο Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, θα απονέμουν τίτλους σπουδών που θα είναι οι ίδιοι με το μητρικό Πανεπιστήμιο και θα σφραγίζονται από το ελληνικό υπουργείο Παιδείας.

Προϋπόθεση αδειοδότησης και λειτουργίας Μη Κρατικού Πανεπιστημίου θα είναι εκτός από τα κτηριακά κριτήρια, τα οποία θα πιστοποιούνται από τον ΕΟΠΠΕΠ:
 1. Η λειτουργία τουλάχιστον τριών Σχολών.

 2. Να έχει στο δυναμικό 30 καθηγητές πλήρους απασχόλησης και το 80% των καθηγητών θα πρέπει να έχει διδακτορικό.

 3. Να κατατεθεί εγγυητική επιστολή 50.000 ευρώ για κάθε Σχολή.


Εξαίρεση αποτελούν τα 20 τοπ Πανεπιστήμια του εξωτερικού, στα οποία θα δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης μόνο μιας Σχολής, χωρίς να παρεκκλίνουν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που θα θέτει ο νόμος.

Τα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια θα είναι Νομικά πρόσωπα ειδικού σκοπού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με αποκλειστικό στόχο την παροχή υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης και θα είναι υποχρεωμένα να χορηγούν υποτροφίες σε ενδιαφερόμενους, οι οποίες θα αντιστοιχούν στο 5% του τζίρου από τα δίδακτρα.

Τα Μητρικά Ιδρύματα θα είναι κρατικά ή μη ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, τα οποία λειτουργούν σε χώρα κράτους μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι αναγνωρισμένα στη χώρα τους και πιστοποιημένα για την παροχή προγραμμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και χορήγηση τίτλων σπουδών με τη μέθοδο που αυτά προσφέρονται, καθώς και από το ΔΟΑΤΑΠ.

Δείτε στο Σχέδιο Νόμου πληροφορίες σχετικά με:
 • Την έκδοση της άδειας λειτουργίας των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – ΝΠΠΕ.

 • Το Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΝΠΠΕ, ο οποίος εγκρίνεται από την ΕΘΑΑΕ.

 • Τις σχετικές πρόσφατες και εν ισχύ πιστοποιήσεις και αξιολογήσεις που έχουν γίνει για το μητρικό εκπαιδευτικό ίδρυμα από την αντίστοιχη ΕΘΑΑΕ της χώρας προέλευσης.

 • Τις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες που θα προσφέρονται στους φοιτητές.

 • Την έκθεση κριτηρίων επιλογής και εισαγωγής, αξιολόγησης και αποφοίτησης.

 • Το ύψος των διδάκτρων και κάθε άλλης οικονομικής επιβάρυνσης που προτείνεται για κάθε φοιτητή/τρια.

 • Τον πλήρη καθορισμό της διάρκειας σπουδών των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας.

 • Τον κατάλογο των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού και γνωστοποίηση της σχέσης εργασίας τους με το ΝΠΠΕ.

 • Την πενταετή οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας στην οποία καταγράφεται όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία της νομικής οντότητας και ο αριθμός του εκτιμώμενου προσωπικού (διοικητικού/τεχνικού και διδακτικού) που πρόκειται να απασχοληθεί και των σπουδαστών που πρόκειται να φοιτήσουν.

 • Την αξιοπιστία και Οικονομική Δυνατότητα του ΝΠΠΕ.

 • Την Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών - Διπλή πιστοποίηση.

 • Τον Υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

 • Τους τίτλους σπουδών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού.

 • Τα ακαδημαϊκά κριτήρια λειτουργείας των ΝΠΠΕ.

 • Την Διακυβέρνηση ΝΠΠΕ.

 • Την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του ΝΠΠΕ στην ΕΘΑΑΕ και στο ΥΠΑΙΘΑ.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΠΕΡΑΙΑ