Οι πίνακες των υποψηφίων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ με Ελλείποντα-Ελλιπή Δικαιολογητικά για τις Πανελλαδικές 2024 (17-2-24)Δείτε τους πίνακες που ανάρτησε η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), με τους υποψήφιους ανά Α/Α Αίτησης, τα δικαιολογητικά των οποίων παρουσιάζουν ελλείψεις ή τυπικές παραλείψεις.

Οι υποψήφιοι αυτοί οφείλουν να υποβάλουν στη ΔΑΕ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): b1_com.dae@haf.gr τα ελλείποντα – ελλιπή δικαιολογητικά, έως και την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 23:59, τα οποία πρέπει να είναι σε μορφή PDF και να μην υπερβαίνουν σε μέγεθος τα 2ΜΒ. Στο θέμα του email θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α/Α Αίτησης και το Ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Tηλέφωνα επικοινωνίας για πληροφορίες – διευκρινήσεις: 210-8192132 -2133 -2134, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:30 – 14:30).
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΠΕΡΑΙΑ